การเงิน

หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ

จุดเด่น

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เช่น ที่ปรึกษาทางการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านสปาแอนด์บิวตี้ ร้านอาหาร การก่อสร้าง ฯลฯ
- สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน
- หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.B.A. (Finance)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่น
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

เนื้อหาวิชา
- หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การวางแผนและควบคุมการเงิน
- การจัดการการเงิน
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
- การเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- การจัดการสินเชื่อ
- การวาณิชธนกิจ
- ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
- การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู เป็นนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำการบรรยายในวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2368
ผศ. ดร. พรวรรณ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจไทยขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงิน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยสินเชื่อ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFI) คณะผู้จัดทำวิจัย กระทรวงการคลัง

นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ อาทิ เรื่อง A Study of Business Failure Model for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs), A Study of Rate of Return and Risk on Energy and Utilities Sector in the Stock Exchange of Thailand , The Study of Rate of Return and Risk by Using THE CAPM in Banking Sectors’s Securities, The Stock Exchange of Thailand

ผศ. ดร. พรวรรณ เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุกริจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2358
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2379
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2322