ร่วมงานกับเรา

 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านนำเข้าส่งออก การดำเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ 
3.    มีความเข้าใจในด้านด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ และการจัดการทางด้านนวัตกรรมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม
4.    มีประสบการณ์การสอนด้านดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน การนำเข้าส่งออก ระหว่างประเทศ /การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

 
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ  มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /การจัดการธุรกิจดิจิทัล /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านการใช้สื่อดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Media การใช้ Online Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล E-Commerce, E-Business, Mobile Business, Social Commerce และสามารถใช้เครื่องมือ Analytic Tools ในบริหารวางแผนกระบวนการธุรกิจดิจิทัล
3.    มีประสบการณ์การสอนในด้านดำเนินธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ /การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
6.    หากมี Certificated Google, Facebook, Amazon จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ  มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดการธุรกิจสายการบิน 
3.    มีประสบการณ์การสอนทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ /การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปสนใจร่วมงาน สามารถสมัครได้ทาง Online

แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Application Form (English version)

ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดส่งมาที่ e-Mail : adisak.ja@spu.ac.th 

หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 301 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1230