UploadImage
คณะบริหารธุรกิจ มีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งพร้อมกับการสถาปนา “วิทยาลัยไทยสุริยะ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” พร้อมทั้งทรงพระกรุณาให้ความหมายชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยศรีปทุม” มาจากคำว่า “ศรี” กับ “ปทุม” มีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515 ด้วยผลงานของการพัฒนาด้านต่างๆ และปณิธานที่แน่วแน่มั่นคง ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530

คณะบริหารธุรกิจเดิมใช้ชื่อว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบริหารธุรกิจ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นประเภทมหาวิทยาลัยแล้ว คณะบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในปี พ.ศ. 2530 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2531  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2532 และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคลในปีการศึกษา 2534 และได้รับอนุญาติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบริหาร เป็นสาขาวิชาการจัดการในปี พ.ศ. 2534 และจากสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปีการศึกษา 2541 นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายโอกาสการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2530 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 รวมทั้งขยายการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไปยังวิทยาเขตชลบุรีในปีการศึกษา 2530 โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน