ข่าว/กิจกรรม

Digital Business Talk : ถ่ายรูปให้สวย ทำธุรกิจออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

UploadImage

THE BUSINESS PROFESSIONAL
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

Digital Business Talk : ถ่ายรูปให้สวย ทำธุรกิจออนไลน์ 
ด้วยมือถือเครื่องเดียว

โดยวิทยากร คุณ ภวิน แย้มประเสริฐ
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท ลักยิ้ม จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและธุรกิจอีคอมเมิรซ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุยทธ์และธุรกิจดิจิทัล

และได้รับเชิญ ท่าน ผอ.ธานี โอฬารรัตน์มณี 
ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ Briefing Room ชั้น 3 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอบถามโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2360
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU
Website : https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/58/

view: 388 shares: