ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

UploadImage

SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5/2560

โดย รองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับคณบดีและผู้บริหารจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องโซน C ชั้น G อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร11)

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU 
#การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ

view: 240 shares: