ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ #SPU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา การเป็นอาจารย์ อย่างมืออาชีพ

UploadImage

ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย

จากโลกแห่งการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดรวด 
คณะบริหารธุรกิจ #SPU จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 
การเป็นอาจารย์ อย่างมืออาชีพ

โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์ 
กล่าวต้อนรับ อาจารย์วิทยาลัยในเครือไทเทค

อ.ดารา พงษ์สมบูรณ์ เป็นวิทยากร 
ในหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" 
และ "ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคแห่งการแข่งขัน"

น้องๆทีมคณะบริหารธุรกิจ มาต้อนรับอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทเทค

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยในเครือไทเทค
#ริเริ่มรอบรู้รวดเร็วเรียบร้อย

view: 118 shares: