ผลงานและรางวัล

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

 

UploadImage

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รับเชิญเป็นวิทยากร
US-ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs 
Retail Business 4.0 Conference 
Thailand 4.0 P&G Leadership College

view: 935 shares: