ข่าว/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce

UploadImage

SPU : สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce 
แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU

view: 86 shares: