นายโยธิน เนื่องจำนงค์สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ประเภททั่วไป แก่  นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา 2555

 
view: 0 shares: