นายโยธิน เนื่องจำนงค์

UploadImage
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป แก่ นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา 2555
view: 0 shares: