นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร

UploadImage
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ ประเภท ทั่วไป แก่ นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
และประธานกรรมการกีฬาอาชีพ รองประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยใน
คณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 0 shares: