นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ ประเภท ทั่วไป แก่ นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ปีการศึกษา 2555