นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ ประเภท ทั่วไป
แก่ นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
และประธานกรรมการกีฬาอาชีพ รองประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยใน
คณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 0 shares: