นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ปีการศึกษา 2557

UploadImage
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภท ทั่วไป แก่ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
ปีการศึกษา 2557
view: 0 shares: