ผลงานและรางวัล

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 3

UploadImage
นักศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม Grsb Garage นวัตกรรมที่ทำขึ้น เป็น !application บริการล้างรถ ที่โดนใจคนชอบล้างรถ! และ รางวัลชมเชย อีก 2 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 !หัวข้อ นวัตกรรมธุรกิจ STARTUP 28 ตุลาคม 2559
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 650 shares: