ร้อยตรีนรัฎ ชื่นเกิด

ร้อยตรีนรัฎ ชื่นเกิด
นายทหารสัญญาบัตรประจำแผนกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
ศิษย์เก่ารหัส48 ปริญญาตรีสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬาและบันเทิงUploadImage
view: 0 shares: