ผลงานและรางวัล

รางวัล จัดทำเอกสารคำสอน เรื่อง การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน โดยเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้พิจารณาการจัดทำเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ 49/2552 เรื่อง แนวทางและงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (3.1.4.2) จึงมอบทุนสนับสนุน ให้แก่ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ซึ่งได้จัดทำเอกสารคำสอน เรื่อง การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

view: 159 shares: