คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

UploadImage
คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท Index living mall
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: