คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

UploadImage
คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ ผู้ผลิตอัญมณี และเครื่องประดับอันดับ 1 ของประเทศไทย ในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท Beauty Gems อันดับ 1 ของประเทศไทย  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท Beauty Gems #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: