คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล อันดับ 1 ของประเทศไทย เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท Beauty Gems #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม