นายอานนท์ เสาแก้ว

นายอานนท์ เสาแก้ว 
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ ภาคเสาร์-อาทิตย์
รหัส 52  /UploadImageปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนงานสัญญาบำรุงรักษาเครื่อง UPS
แผนก Service 
บริษัทวิคทรอน ยู.พี.เอส(ไทยแลนด์) จำกัด
 
view: 0 shares: