นายจักรินทร์ บรรเทา

UploadImage
ศิษย์เก่า นายจักรินทร์ บรรเทา  
รหัสนักศึกษา 49061789  ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประวัติการทำงาน :-

2553-2556 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบ้าน

ฝ่ายสินเชื่อลูกค้าบุคคล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

2556-ปัจจุบัน ตำแหน่งองค์กร: 

ส่วนงาน :

ส่วนบริการผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์กอง

ทุนรวม

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

รางวัลการทำงาน :-

2559 รางวัล CSP Force for Good ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ
view: 95 shares: