นางสาว วรนิชชา สอนอินทร์
UploadImageรหัสนักศึกษา
48056315 ศิษย์เก่าสาขาการเงิน
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร,

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบัน
ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการกองทรัสต์อาวุโส

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2556 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบ้าน, ฝ่ายสินเชื่อลูกค้าบุคคล,

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลงาน:

2556 Star award 2014

ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการ

กองทรัสต์ดีเด่น

จัดโดย สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2554 The Best Credit Approval Performer 2011

จัดโดย สินเชื่อลูกค้าบุคคล, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
view: 120 shares: