นางสาว วรนิชชา สอนอินทร์

UploadImage
นางสาว วรนิชชา สอนอินทร์
รหัสนักศึกษา
48056315 ศิษย์เก่าสาขาการเงิน
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร,มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบัน
ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการกองทรัสต์อาวุโส
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2551-2556 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบ้าน, ฝ่ายสินเชื่อลูกค้าบุคคล, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลงาน:
2556 Star award 2014
ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการ กองทรัสต์ดีเด่น
จัดโดย สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2554 The Best Credit Approval Performer 2011
จัดโดย สินเชื่อลูกค้าบุคคล, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
view: 142 shares: