ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร

UploadImage
ศิษย์เก่ารหัส 42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  โสมณวัตร
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิษย์เก่า   ระดับปริญญาตรี   :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ 
กำลังศึกษา :   ปร.ด  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 140 shares: