ดร.มนตรี นุ่มนาม

UploadImage

ศิษย์เก่ารหัส 48

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการมหาบัณฑิต (พลวัตและการจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ต่ำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ที.เค. เอ็นเตอร์ไพร์ จ ากัด
 
view: 117 shares: