ดร.มนตรี นุ่มนาม

UploadImage
ดร.มนตรี  นุ่มนาม
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่ารหัส 48
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการมหาบัณฑิต (พลวัตและการจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ต่ำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ที.เค. เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
 
view: 417 shares: