อาจารย์สรพล บูรณกูล

UploadImage
ศิษย์เก่า
อาจารย์สรพล บูรณกูล
ศิษย์เก่ารหัส 41
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
กำลังศึกษาต่อระดับป.เอก ที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
view: 322 shares: