ผลงานและรางวัล

ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ นายบวรนันท์ ขันเงิน นักศึกษาสาขาการเงิน

UploadImage
ค่ายอาเซียน ปี 2559
นายบวรนันท์ ขันเงิน
นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ “ค่ายอาเซียน ปี 2559”
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไทยกับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ศึกษาในประเทศไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนเมืองเวียงจันทร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนักศึกษา จาก 49 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการจาก 9 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 94 คน
view: 149 shares: