ผลงานและรางวัล

นายบวรนันท์ ขันเงิน นักศึกษาสาขาการเงิน ได้เข้าร่วมค่ายอาเซียน ปี 2559

UploadImage
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง 2015
นายบวรนันท์ ขันเงิน
นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง 2015
ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ และหาประสบกค่ายารณ์จริงจากชาวจีนจริงๆ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน รวมถึงได้เห็นถึงการพัฒนาและความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศจีน
view: 284 shares: