ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)

UploadImageUploadImage

นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปี 2549 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ มีผลงานเชิงประจักษ์อย่างโดดเด่น อาทิ การได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงพันธมิตรการค้ากับบริษัทข้ามชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจังหวัดกระบี่ การสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติภาคประชาชนเพื่อการยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย  เป็นต้น

จากความสามารถในการประกอบกิจการงานดังกล่าว นับได้ว่านายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตรุ่นใหม่ได้อย่างดี  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 0 shares: