ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)

UploadImage UploadImage
นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปี 2549 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ มีผลงานเชิงประจักษ์อย่างโดดเด่น อาทิ การได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงพันธมิตรการค้ากับบริษัทข้ามชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจังหวัดกระบี่ การสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติภาคประชาชนเพื่อการยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย  เป็นต้น

จากความสามารถในการประกอบกิจการงานดังกล่าว นับได้ว่านายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตรุ่นใหม่ได้อย่างดี  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

ความประทับใจในรั้ว SPU
อย่างแรกที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกอบอุ่นมากๆ อาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา และตัวอาจารย์เองท่านก็มีศักยภาพสูงมาก มีการค้นคว้าและทำการวิจัย แล้วเอาสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์ได้มาจากในโลกของธุรกิจ หรือโลกของการวิจัยก็ตาม เอามาสอนนักศึกษา ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน หรือมาต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติม เป็นความประทับใจที่มีตลอด ตั้งแต่เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกครับ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งหมดครับ เพราะว่าสาขาที่ผมเรียนในระดับปริญญาตรี เรื่องสื่อระหว่างประเทศ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และการค้าระหว่างประเทศ เราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริงๆ ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักคิด โมเดลต่างๆ ในการจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และวิเคราะห์ธุรกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทของตัวเองเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว ก็เจออุปสรรคมากมาย ตั้งแต่ความคิดว่าเราจะดำเนินธุรกิจอย่างไรในอนาคต แต่โชคดีว่าในสมัยที่ผมเรียนได้ปรึกษากับอาจารย์หลายท่าน พอจะรู้ว่าเราจะต้องวางวิสัยทัศน์องค์กร วางพันธกิจแล้วเดินตามยังไง จะนำโมเดลอะไรไปใช้ แล้วก็ทดลองเพื่อเอามาปรับขบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ ส่วนอุปสรรคที่เจอจริงๆ เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะ ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถรับมือได้ ตอนนี้ผมได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ผมได้มาจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ
view: 0 shares: