นลินี งามเศรษฐมาศ

UploadImage
 
นาง นลินี งามเศรษฐมาศ  ถือกำเนิด เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2502 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท ด้านบริหารการเงิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศนียบัตร Certified Master in Marketing  Management  (CMIM)  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย Gothenberg  ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8  ที่สำคัญ  ศาสตร์ทุกสาขาได้มีการนำไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบธุรกิจมีความในการบริหารจัดการ  การลงทุนในธุรกิจอื่น (Holding Company) โดยเฉพาะด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน

นางนลินี งามเศรษฐมาศ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) นอกจากนี้  ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอีกหลายบริษัทในเครือ ไอร่า เช่น ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ไอร่าแอดไวเซอรี่จำกัด Executive Director, AIRA International Advisory (Singapore) PTE. Ltd. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท ที่ปรึกษาธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

นางนลินี งามเศรษฐมาศ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบริหารจัดการงานด้านการลงทุนในธุรกิจอื่น โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน จนบรรลุผลสำเร็จเป็นที่โดดเด่นในบทบาทผู้นำสตรีทางด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทที่อยู่ในการบริหารจัดการของนางนลินี  งามเศรษฐมาศ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน  มีการขยายฐานลูกค้า การขยายธุรกิจและการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง อาทิ ดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท และได้เข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และแปลงสภาพบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัดเป็นบริษัทมหาชน  ดำเนินการควบรวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในบริษัทในเครือ และเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด ก่อตั้งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ดำเนินการร่วมลงทุนกับบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)  และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้ง AIRA International Advisory (Singapore) PTE.Ltd.  ก่อตั้ง AIRA & AIFUL Public Company Limited โดยเป็นการร่วมทุนกับ AIFULCorporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย ดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก่อตั้งบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อร่วมลงทุนกับบมจ.เสนนาดีเวลลอปเม้นท์และ บจก.แสงฟ้าก่อสร้าง ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูง รูปแบบออฟฟิศสำนักงานให้เช่า

นอกจากความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจที่นางนลินี งามเศรษฐมาศ ดำเนินได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังกล่าวแล้ว  นางนลินี งามเศรษฐมาศ  ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและประเทศ อุทิศเวลาในการช่วยเหลือสังคมโดยรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  SPU Investment Center By AIRA (SICA)  เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจในธุรกิจการเงินหรือตลาดทุนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ และส่งเสริม สนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน  โดยเฉพาะในสายธุรกิจหลักทรัพย์  ให้ทุนสนับสนุนโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม (New Investors Program for Society: NIP-S) ร่วมกับสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ (Institute of Intelligent)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนของเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต

ด้วยประจักษ์ในผลงานที่โดดเด่น ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านบริหาร และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ก่อประโยชน์มหาศาลในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์  มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป  แก่นางนลินี งามเศรษฐมาศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ความภาคภูมิใจ :
“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดชีวิตการทำงานในสายธุรการเงินกว่า 35 ปีที่ดิฉันได้ทุ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจให้กับงานที่รัก โดยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความพากเพียรพยายามของดิฉันที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนเละการตอบแทนคืนกำไรแก่สังคมซึ่งทำให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการเข้ารับประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 ปริญญาใบนี้ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและการนำพาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมสู่สากลโลกในสายธุรกิจการเงิน”

แนวคิดในการดำเนินชีวิต :
“ดิฉันมีหลักในการดำเนินชีวิตอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ อย่างแรก ชีวิตไม่มีวันพรุ่งนี้ ในการทำงานนั้นเราควรทุ่มเทตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนและเมื่อทุกอย่างไม่สำเร็จอย่างที่เราหวังเราจะไม่เสียใจเนื่องจากเราได้ทำเต็มกำลังความสามารถแล้ว อีกอย่างที่ดิฉันยังทำอยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัย คือการอ่านหนังสือ ดิฉันเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้ เช่นเดียวกับโลกที่มีการหมุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเราหยุดเรียนรู้เท่ากับว่าเราหยุดนิ่งและเราเองกำลังเดินถอยหลังขณะที่โลกก้าวไปข้างหน้า“
view: 0 shares: