ผลงานและรางวัล

ผลงานวิทยานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมประกวด/แข่งขันของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

UploadImage
1.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย
     การประกวด OTOP Design Contest จัดโดยบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด

2.  Young Investor Program : YIP
     นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารจํานวน 5 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์รุ่นที่ 22 (Young Investor Program : YIP)

3.  รางวัลชมเชย "แผนธุรกิจ" (Business Plan)
     คณะกรรมการสาขาบริหารธุรกิจ สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อ เสริมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

4.  นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษประเทศสหรัฐอเมริกา
     นางสาวอุไรวรรณ ติยะวรากุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษให้มีวิสัยทัศน์ดูงานประเทศ สหรัฐอเมริกา

5.  นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษประเทศญี่ปุ่น
     นางสาวชิดชนัญ คงชาตรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

6.  เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
     นายสิทธิโชค วิภาวัฒนกุล นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ราชพฤกษ์เกมส์" ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.  โครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ Marketing Trainer รุ่นที่ 22
     นายชาคริต อรุณรุจิพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ Marketing Trainer รุ่นที่ 22 

8.  รางวัลชมเชยโครงการแข่งขัน AFET Futures Trading Challenge 2007
    นางสาววรนิชชา สอนอินทร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ เริ่มแต่ง นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยโครงการแข่งขัน AFET Futures Trading Challenge 2007 

9.  นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร นายศุภกร สมสุข ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม Leadership ณ ประเทศเกาหลีโครงการ Internation Youth Fellowship : IYF ปี พ.ศ. 2549

10. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นายอานนท์ ชุมมาต ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - IAESTE) ณ ประเทศ Macedonia ด้าน Intenational Business Administration

11.  นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์
       นางสาววิภา ชูศรีนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ (Young Investor Program : YIP) รุ่นที่ 23 ซึ่งจัดโดยธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

12.  รางวัลชนะเลิศประเภททีม การประกวดแผนธุรกิจ โครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ (Young Investor Program : YIP) ปีพ.ศ. 2549

13.  นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร จํานวน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 22 (Young Investor Program : YIP) ซึ่งจัดโดยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีพ.ศ. 2549

14.  โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (Student Internship Program : SIP) รุ่นย่อม ปีพ.ศ. 2549

15.  โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (Student Internship Program : SIP) รุ่นที่ 45
       นางสาวศิริลักษณ์ ทองเทศ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจํานวน 1 คน จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2549

15.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวด OTOP Design Contest
      จัดโดยบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด ปีพ.ศ. 2548

16.  นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษประเทศญี่ปุ่น
       นางสาวชิดชนัญ คงชาตรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้รับคัดเลือกจากสํานักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอาเชียน - ญี่ปุ่น สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

17.  เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
       นายวรวุฒิอําไพวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นักว่ายน้ำทีมชาติไทยได้รับ 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

18.  นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร นายพัทยา เครือศรีได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 50 คน โครงการแข่งขัน Money Management Award (MM Award) ปี พ.ศ. 2547

19.  รางวัลชมเชย "แผนธุรกิจ New Wave SMEs 2003 คลื่นใหม่ SMEs ไทย" ระดับภาคกลาง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2546

20.  รางวัลชมเชย "แผนธุรกิจ (Business Plan)" คณะกรรมการสาขาบริหารธุรกิจ สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อเสริมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ปี 2003 ครั้งที่ 1

21. โครงการพิเศษประเทศสหรัฐอเมริกา นางสาวอุไรวรรณ ติยะวรากุล นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษให้มีวิสัยทัศน์ ดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพ.ศ. 2546
view: 112 shares: