ข่าว/กิจกรรม

ร่วมยินดี! อาจารย์บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับประกาศนียบัตรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จ.ปทุมธานี

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในโอกาสเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร
จากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ในฐานะผู้สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาส
ผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานี
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ
“การทำแผนธุรกิจ ฉบับสร้างตัวด้วยทุนความคิด
และการทำแผนการขาย ฉบับสร้างตน ในพื้นที่เชิงพาณิชย์
สร้างธุรกิจอย่างมีคุณภาพ”
ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้


UploadImage

 
view: 14 shares: