ข่าว/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย

UploadImage


การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย ส่งตรงประสบการณ์จริง
โดย ผศ.เชียง เภาชิต  ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติที่ใช้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วันพฤหัสบดีที่ 19  พฤศจิกายน  2563  เวลา 9.00-16.30  น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 9-900 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 165 shares: