ข่าว/กิจกรรม

โครงการประกวดแข่งขันไอเดียทางธุรกิจ ในยุค 5.0

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการประกวดแข่งขันไอเดียทางธุรกิจ ในยุค 5.0
(Student Business Model forum 5.0): Business for 2020 Er
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ไอเดียทางธุรกิจ ในยุค 5.0 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

2. เพื่อให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติจริง ในการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลงาน รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.  สมาชิกในทีมจำนวนทั้งหมด 5 คน (ทีมละ 5 คน) จะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
3.  ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลทีม ทีมละ 1 ท่าน
 
รางวัลสำหรับผู้ชนะ
เงินรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด
รางวัลที่ 1 และโล่รางวัล     ทุนการศึกษา    7,000   บาท     จำนวน   1   รางวัล       
รางวัลที่ 2 และโล่รางวัล    ทุนการศึกษา     5,000   บาท     จำนวน   1   รางวัล  
รางวัลที่ 3 และโล่รางวัล    ทุนการศึกษา     3,000   บาท     จำนวน   1   รางวัล  
รางวัลชมเชย              ทุนการศึกษา     1,000   บาท     จำนวน   2   รางวัล      
   
รางวัลรับใบเกรียติบัตร
ใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
ใบเกียรติบัตร สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ
 
*หมายเหตุ 
- รับสมัครผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5 หรือ ปีที่ 6
- 1 สถานศึกษา สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม เท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- วันสุดท้ายในการปิดรับผลงาน
 
รูปแบบการนำเสนอผลงาน
- ประกวด Business Idea ภายใต้หัวข้อ Business for 2020 Era
- เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน
- 1 สถานศึกษา สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม เท่านั้น
- ส่งผลง่าย ง่ายๆ แค่ Slide นำเสนอผลงาน + Infographic สรุปผลงาน
- ผู้เข้าแข่งขัน ต้องส่ง Business Idea เป็นไฟล์ PDF. 1 ไฟล์ และ Infographic สรุป Idea 1 ชิ้น ภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเดินทางมานำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
- ผู้เข้าแข่งขัน มีเวลาในการนำเสนอผลงาน 5 นาที
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
กำหนดการดำเนินงานตลอดโครงการ
การดำเนินงาน ระยะเวลา
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 24 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2562
- พิธีเปิดโครงการ และ กิจกรรมบรรยาย ณ ณ Exhibition Hall อาคาร 11 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
- ประกวดการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ของนักเรียนมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
25 พฤศจิกายน 2562
  • ช่วงเวลาในการแข่งขัน
25 พฤศจิกายน 2562
- ประกาศผลผู้ชนะรางวัล 25 พฤศจิกายน 2562
 
กำหนดการจัดกิจกรรมการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 12.00 น.    ณ Exhibition Hall อาคาร 11 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
เวลา 13.00 – 16.15 น.  ณ Exhibition Hall อาคาร 11 โซน A  และ โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 
กิจกรรม เวลา
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 08.00 - 09.00 น.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับทีมผู้ประกวดทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากต่างสถาบัน 09.00 - 09.15 น.
การแสดงที่สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ 09.15 - 09.30 น
การประกวดการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษา 09.30 – 11.30 น.
ประกาศผลการประกวดการนำเสนอแนวคิดธุรกิจระดับมัธยมศึกษาและมอบรางวัล 11.30 – 12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
การประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณบดี และคณาจารย์เยี่ยมชมบูธ
13.00 – 15.30 น.
ประกาศผลการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา และมอบรางวัล โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 15.30 – 16.00 น.
อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวปิดโครงการ 16.00 – 16.15 น.
           
view: 409 shares: