ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มี สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : การพัฒนา

UploadImage
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
หลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
จากผลการตอบรับอย่างดียิ่งในการรับสมัครโครงการอบรม หลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งผู้สมัครจำนวนมากได้แสดงถึงความสนใจ แต่ด้วยจำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัด ซึ่งหากจำนวนผู้เรียนในรุ่นที่มากเกินไปอาจมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และกิจกรรม ทางคณะผู้จัดงานจึงขออนุญาตแบ่งสัดส่วนแต่ละรุ่น เพื่อรักษาคุณภาพตามที่สถาบันได้วางเป้าหมายไว้ ทางคณะผู้จัดงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรุ่นที่1โดยมีรายนามผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 อัจจิมา ภู่ชัย
2 สุริยาพร นิลสีอ่อน
3 อภิสิทธิ์ ไชยดำ
4 วรารัตน์ ศรีตระกูล
5 ชวิศา บริสุทธิ์พงศ์
6 อุสุมา ติงหงะ
7 วรุณทิพย์ ติงหงะ
8 กนกทิพย์ นวลพุ่ม
9 รินทร์ลภัส จินนานุศิลปสาท
10 เตช​สิทธิ์​ อ่อนสำลีรุ่งเรือง
11 ยุพาพร เขตขันธ์
12 สายวรุณ ศรีรุ้ง
13 สิทธิกร แก้วสุทธิ
14 วิชชา สัจจากุล
15 จารุณี อุดรวงศ์
16 ภราดร ฟุ้งเฟื่อง
17 ธนสักก์ ภัทรกิจจานุรักษ์
18 กสิณ สายประเสริฐกิจ
19 กชพรรณ กิจรุ่งวัฒนะ
20 นาฎพินิจ จิตรใจ
21 กชพร ฉัตรธนาเวช
22 วรรณภา สีม่วง
   
23 ปรียานุช อาวุโสสกุล
24 ปาริชาติ จันทร์แก้ว
25 มณีรัตน์ วิมุขมนต์
26 ปาณิสรา ก้องพานิชกุล
27 จักรพงษ์ กลั่นเรืองแสง
28 สิริรัตน์ สิริอร่ามสกุล
29 เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล
30 รัตนา ยิ่งยง
31 จิตติมา วงศ์ชูชัยสถิต
32 ชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ
33 ดวงใจ จันนา
34 ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ
35 นรินทร์ สุขุมวิราม
36 เนตรประวี ศักดิ์ศรี
37 ธนภัทร เงินกิตติ
38 ขวัญดาว นันทโชคธนดล
39 สุกัญญา ศรีเกียรติณรงค์
40 ปราณี แก้วเหมือน
41 รมิดา สุขพูล
42 สินี พุ่มพวง
43 วีระพล เชื้อศิริ
44 จารุวรรณ ปรีชาเดช
45 รุ่งวิกรัย พรฆเนศ
46 นัยนา วงค์เวียง
47 รวีวรรณ ลาภภักดี
48 ศุภร เอิบธรรม
49 รัชฎา สุวรรณปัทม
50 เมธาวันทน์ ไชยวัฒนมงคล
51 ธนวัฒน์ จันทร์​ประ​ทัก​ษ์​
52 กิตติ์รเมศ อธิกรธีรพัฒน์
53 สขภณ ชาญบูรณวัชร
54 ณัฐกาญจน์ โชคธนสิริมงคล
   
55 จินตกาญจน์ โชคธนสิริมงคล
56 นพปฎลม์ โชคธนสิริมงคล
57 ขจร วิชาโคตร
58 อานนท์ รำภา
59 ศิริรัตน์ มโนสุจริตธรรม
60 อคินธันญ์ โชติกะพุคกะณะ
61 อัชร๊อฟ ยุมยวง
62 สุภาพัณณ์ บูราณ
63 รัฐวิทย์ อภิณัฐธีรศิริ
64 จิรากัญ เลิศวิภาส
65 กันต์ดานัย จิราพัชญ์ธนากิจ
66 จีรวีฒ อภิเศรษฐการ
67 สิทธิลักณ์ สอนมังทัพพ
68 กิตติภณ สุระพิณชัย
69 กฤติเดช ธนโชตกุลภัทร์
70 โสภณ พลอยสุกใส
71 ณัฐพงศ์ พุทธศิริวัฒน
72 พิสมัย บุญมา
73 สมเกียรติ สกุลมนูชัย
74 ปาริชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
75 ฐาณิญา เจนธุระ​กิจ​
76 ประภา​ส ตันติวราภรณ์
77 วัลยา ทองทิพย์
78 จินดา อัคราวัฒนา
79 ดั่งชนก ทรัพย์มาก
80 ศุภกิจ ภู่ถาวร
81 กมลทิพย์ ปรียาดารา
82 รัชนีวรรณ สิงห์ประเสริฐ
83 อติพร บินฮาซัน
 
 
 
กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม Soft Skill               24, 25, 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2562
 
ระยะเวลาการอบรม Professional Skill    7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 กันยายน และ 5, 6, 12, 19, 20 ,26 ตุลาคม2562
 
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมทั้ง​Soft Skill และ Professional Skillและมีเวลาเข้าเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 80% จึงจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร
 
วันเปิดหลักสูตร 24 สิงหาคม 2562          ลงทะเบียนเวลา 8.00     ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
 
*หมายเหตุ วัน เวลา และ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
view: 561 shares: