ข่าว/กิจกรรม

การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รุ่นที่2

UploadImage
 
โครงการ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Program
หลักสูตร การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รุ่นที่ 2
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ทางหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นในการยกระดับความรู้และทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)ให้มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และ กลุ่ม Strat Up ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้กับอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 รองรับการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ ในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเน้นการอบรมเชิงบูรณาการใช้Team Teaching Method โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะทั้งทางด้าน Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานและตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ประกอบไปด้วย ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) ผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบตั้งแต่การตั้งประเด็นคำถามที่สำคัญ กระบวนการคิด การออกแบบ และการถ่ายทอด อีกทั้งทางหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคในการทำงานทางด้านดิจิทัล อีคอมเมิรซ์ และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่จะครอบคลุมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ การวางแผนทางการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด ผ่านการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน ภายใต้ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 285 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศ ฯ (Certificate)
 
หัวข้อการอบรม
 
ลำดับ หัวข้อ ประเภทการอบรม
  1.  
การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล (Business Analytics) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การตลาดเน้นเนื้อหา (Content Marketing) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Planning) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
The Power of 4: Power of Questioning ทักษะทางด้าน Soft Skill
  1.  
The Power of 4: Power of Thinking ทักษะทางด้าน Soft Skill
  1.  
The Power of 4: Power of Designing ทักษะทางด้าน Soft Skill
  1.  
The Power of 4: Power of Selling ทักษะทางด้าน Soft Skill
 

ระยะเวลาการอบรม
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
 
ค่าใช้จ่าย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ รับจำนวนจำกัด
 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1. บุคลากร และผู้ปฎิบัติงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์สและธุรกิจดิจิทัล
2. กลุ่มธุรกิจ Start Upที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล
3. ต้องมีเวลาเข้าเรียนครบตามจำนวนเวลา จึงมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศ ฯ
 
สมัครติดต่อ
คณะบริหารธุรกิจ
โทร 02-579-1111 ต่อ 2354,2360
ลิ้งค์สำหรับสมัคร : https://bit.ly/2C7S50L

ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา 
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ 
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจดิจิทัล
 
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้อำนวยการหลักสูตร DNA :: Digital Network Advantage
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Gang Consultancy, JM Cuisine, SOdA-PrintinG.com
 
คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ 
นักออกแบบ และเจ้าของแบรนด์ Cyrano Design
 
คุณธีระกฤษ พร้อมมูล
นักปั้นธุรกิจ Startup 
Co-Founder of MEHUB Group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
view: 896 shares: