ข่าว/กิจกรรม

การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

โครงการ หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่Non-Degree Program
หลักสูตร การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ทางหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นในการยกระดับความรู้และทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)ให้มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และ กลุ่ม Strat Up ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้กับอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 รองรับการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ ในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเน้นการอบรมเชิงบูรณาการใช้Team Teaching Method โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะทั้งทางด้าน Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานและตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ประกอบไปด้วย ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) ผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบตั้งแต่การตั้งประเด็นคำถามที่สำคัญ กระบวนการคิด การออกแบบ และการถ่ายทอด อีกทั้งทางหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคในการทำงานทางด้านดิจิทัล อีคอมเมิรซ์ และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่จะครอบคลุมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ การวางแผนทางการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด ผ่านการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน ภายใต้ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 285 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศ ฯ (Certificate)
 
หัวข้อการอบรม
 
ลำดับ หัวข้อ ประเภทการอบรม
  1.  
การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล (Business Analytics) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การตลาดเน้นเนื้อหา (Content Marketing) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
  1.  
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
4 การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
6 การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Planning) ทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพ (Technician Skill)
7 The Power of 4: Power of Questioning ทักษะทางด้าน Soft Skill
8 The Power of 4: Power of Thinking ทักษะทางด้าน Soft Skill
9 The Power of 4: Power of Designing ทักษะทางด้าน Soft Skill
10 The Power of 4: Power of Selling ทักษะทางด้าน Soft Skill
 

ระยะเวลาการอบรม
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม
 
ค่าใช้จ่าย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ รับจำนวนจำกัด
 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1. บุคลากร และผู้ปฎิบัติงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์สและธุรกิจดิจิทัล
2. กลุ่มธุรกิจ Start Upที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล
3. ต้องมีเวลาเข้าเรียนครบตามจำนวนเวลา จึงมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศ ฯ
 
สมัครติดต่อ
คุณจามรี ชูพลสัตย์
โทร 02-579-1111 ต่อ 2354
ลิ้งค์สำหรับสมัคร : https://forms.gle/fasFZuXWUPmHGHiX8
 
ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา 
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ 
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจดิจิทัล
 
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้อำนวยการหลักสูตร DNA :: Digital Network Advantage
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Gang Consultancy, JM Cuisine, SOdA-PrintinG.com
 
คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ 
นักออกแบบ และเจ้าของแบรนด์ Cyrano Design
 
คุณธีระกฤษ พร้อมมูล
นักปั้นธุรกิจ Startup 
Co-Founder of MEHUB Group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
view: 142 shares: