ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม สร้างพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

UploadImage
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม สร้างพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
 
ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมสร้างพันธมิตรร่วมอุดมการณ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .. การพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาที่สมดุลระหว่างทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคม การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีความเก่งคู่ความดี มีใจเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักให้อภัยและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เพราะในโลกการทำงานปัจจุบันความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้มาจากการแสวงหากำไรหรือการคำนึงแต่สิ่งที่ตนเองจะได้รับเพียงอย่างเดียว การรู้จักแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือหรือตอบแทนสังคม ชุมชน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
คณะบริหารธุรกิจ จึงจัดโครงการ “พัฒนาผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 17” ขึ้น จำนวน 3 วัน ณ แหล่งเรียนรู้และพักแรม กองบิน 5 อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพันธมิตรร่วมอุดมการณ์จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบัญชี เข้าร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังมีเป้าหมายให้ผู้นำนักศึกษาต่างคณะได้เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ ร่วมกันทำดีเพื่อสังคมด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา ผ่านกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม Proud to Give ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยและส่วนหนึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสันทนาการแบ่งปันรอยยิ้ม ซึ่งได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจากพี่ ๆ ที่พักในสถานคุ้มครองฯ เป็นอย่างดี .. รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสียงเรียกร้องจากพี่ ๆ ทำให้นักศึกษาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดี ที่ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม
 
ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รู้สึกว่า การสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ค่อย ๆ บ่มเพาะ ต้นกล้าจริยธรรมลงไปในใจของนักศึกษา เพราะในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การสร้างต้นกล้าจริยธรรมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างคนดีให้ควบคู่ไปกับการเป็นคนเก่ง เพราะเมื่อมี “ดี+เก่ง” ย่อมนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นพื้นฐาน
view: 97 shares: