การบริหารคณะ

สารคณบดี
UploadImage
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์

ในวาระแห่งความสำเร็จ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้  ขอให้ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของการจะช่วยนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย ขอให้ทุกท่านนำปริญญาวิชาชีพที่ได้รับในครั้งนี้กับปริญญาชีวิตที่ได้เรียนรู้ระหว่างการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปรับในการดำรงชีวิต ให้การดำเนินชีวิตมีกระบวนการในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ให้สมกับคำว่าบัณฑิตที่ได้รับมาในครั้งนี้  ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ความสำเร็จของบัณฑิตคือความภูมิใจทั้งของตนเอง บิดา มารดา ครอบครัว คณาจารย์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีปณิธาน มุ่งมั่น พัฒนาด้านการศึกษา อย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้กอปรด้วย "ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม"  ดิฉันขอให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ เต็มกำลังความสามารถ แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆของสังคมโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม หากเพียงให้ทุกท่านพึงตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมยอมรับปรับตน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ทุกท่านสามารถนำวิชาความรู้ที่ศึกษามาสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและครอบครัว  ตลอดจนแบ่งปันความสำเร็จเหล่านี้เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศไทยของทุกคนให้เป็นสังคมและประเทศที่มีคุณภาพต่อไป  

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานโดยทั่วกัน