SPU's British College

เส้นทางสู่เครือข่ายนานาชาติ British College โดย SPU ได้ริเริ่ม เพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไปอีกขั้น ด้วยการนำคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสถาปนา British College โดย SPU เป็นวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ในประเทศไทย นักเรียนรู้จักระบบการศึกษาใหม่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกวัยและทุกความสามารถ ระบบการศึกษาใหม่นี้ให้การประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่องในความคืบหน้า การเรียนของนักเรียน ให้การศึกษานักเรียนในชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถ ให้ความใสใจและสนใจเป็นรายบุคคลและมุ่งเน้นไปที่นักเรียนทุกคน ไห้ความสำคัญกับหลักสูตรเป็นพิเศษด้วยการรักษาหลักสูตร ให้ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ความร่วมมือระหว่าง British College By SPU กับ WLV

University of Wolverhampton (WLV) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 190 ปี เปิดสอนหลักสูตรกว่า 70 สาขาวิชา มีบัณฑิตที่จบการศึกษามากกว่า 4,000 คน ในแต่ละปี  สิ่งหนึ่งที่ WLV ทำมาตลอด และไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาคณะวิชาธุรกิจ WLV ได้ฝึกอบรมผู้จัดการระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคหลายพันคน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์กร คณะวิชาธุรกิจ WLV เป็นหนึ่งในสถาบัน CIPD ที่ใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุด (Chartered Institute of Personnel and Development) WLV คุณภาพ การศึกษาของ WLV จัดอยู่ในมาตรฐานสูงสุด ในสหราชอาณาจักร ดังนั้นไม่ว่านักศึกษาจะเข้าเรียนที่ University of Wolverhampton ในสหราชอาณาจักรหรือเข้าเรียน กับ British College ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในประเทศไทย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดจะกลายเป็นนักศึกษาจาก University of Wolverhampton ด้วยเช่นกัน

ทำไมต้องเลือก WLV Programme ที่ British College BY SPU

ด้วยความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับถึง 2 ปริญญา ภายใต้ การรับรองมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ และจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 ปี* ทั้งหมด 130 หน่วยกิต วิชาต่าง ๆ ภายในหลักสูตรก็สุดคูล! โดยจะมุ่งไปที่ความเข้าใจนักศึกษาแล้วจึงพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้อง เพื่อสร้าง ความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานเน้นไปภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ไม่เน้นการสอบเ เป็นการเรียนรู้ในแบบ Assignment Based Learning การเรียนแบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการเรียนภายในชั้นเรียน และยังมีีการฝึกงานระหว่างการศึกษา โดยตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการสอน การให้คำปรึกษาและดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด หมายเหตุ * หลักสูตร 3 ปี ปีละ 3 Semesters (1ปี = 2 เทอม + 1 ซัมเมอร์)
 
¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>