ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

ประวัติการทำงาน
- นายทหารตรวจทดลอง ฝ่ายตรวจทดลอง แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ
- นายทหารบริการผู้โดยสาร ฝ่ายบริการผู้โดยสาร แผนกขนส่งทางอากาศ กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมขนส่งทหารอากาศ
- นายทหารจัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน ฝ่ายจัดระวางบรรทุกบนเครื่องบินกองจัดการเคลื่อนย้าย กรมขนส่งทหารอากาศ
- นายทหารขนส่งประจำอากาศยาน ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6
- รองหัวหน้าฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6
- หัวหน้าฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6
- น.นิรภัย ฝ่ายขนส่งประจำอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6
- รองหัวหน้าแผนกวิศวการ กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ (ปัจจุบัน)
- น. นิรภัย ขส.ทอ. (ปัจจุบัน)
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286