ส่วนงานสาขา

ประสบการณ์ทำงาน
- หัวหน้าแผนกบังคับการบิน กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- อาจารย์หลักสูตรนักเรียนจ่าอากาศ สาขาวิชาเหล่าทหารต้นหน จำพวกบังคับการบิน
- อาจารย์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
- อาจารย์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาร์ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะการบิน สาขาการบริหารการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1289
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประวัติการทำงาน
- พนักงานบริหารลานจอดอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
- พนักงานบริหารพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน ฝ่ายบริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- หัวหน้าควบคุมลานจอดและจราจรภาคพื้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้อำนวยการส่วนบริการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ที่ปรึกษา บริษัท เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ และบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้บรรยาย เกี่ยวกับภารกิจฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้บรรยาย เกี่ยวกับวิชาการบริหารท่าอากาศยาน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประวัติการทำงาน
- ที่ปรึกษาบริษัท Friend Flying Academy
- ที่ปรึกษาและหัวหน้าครูการบิน บริษัท Thai Aeronautical Center
- หัวหน้าครูการบินและผู้จัดการฝ่ายนิรภัยการบิน บริษัท Thai Aviation
- ครูการบิน บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น, Bangkok Aviation Center, Royal Sky Aviation Center
- นักบินประจำกอง ครูการบิน นายทหารลำเลียงทางอากาศ กองทัพอากาศ

หลักสูตร
- Chinese language Course, School of Language and Culture, Technology Promotion Association
- ISO9001:2015 and Document Control Course, The British Standards Institute
- Flight Instructor Training Program, Thai Airways
- Pilot Instructor Training Course, RTAF Flying Training School
- Type Rating Course on ATR72 PEC Equipped, ATR training center, Toulouse, France
- Aviation Safety Officer training course, Australia Defence Force
- Pilot Training, RTAF Flying Training School
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์ทำงาน
- พ.ศ.2540 - 2559 : นักบินกองทัพอากาศ
- พ.ศ.2553 - 2559 : อาจารย์ วิชาการบริหารความปลอดภัยการบิน โรงเรียนนิรภัยการบิน
- พ.ศ.2553 - 2559 : อาจารย์ วิชาหลักการบิน โรงเรียนการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286