ส่วนงานบริหาร

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.2545 : เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
- พ.ศ.2549 : ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
- พ.ศ.2550 : รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
- ตำแหน่งสุดท้าย ในราชการทหาร พ.ศ.2553 – 2555 (จอมพลอากาศ) : ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษ
- พ.ศ.2546 : กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
- พ.ศ.2554 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคม และ ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน : นายกสมาคมการบินดอนเมือง
- พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิพระเจนดุริยางค์
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1288
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์การทำงาน
2534 –2546 อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2547 – 2558 อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559 – 2560 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2561 – ปัจจุบัน ผูัช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1287
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
- อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1289
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286