ส่วนงานบริหาร

พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง
คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม

วุฒิการศึกษา :

- พ.ศ.2512 จบระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17
- พ.ศ.2519 หลักสูตรศิษย์การบิน USAF Flying Training School USA
- พ.ศ.2529 หลักสูตรนักบินลองเครื่องต้นแบบ Empire Test Pilot‘s School ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ.2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ 46
- พ.ศ.2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร รุ่นที่ 4) กรุงเทพมหานคร
พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

- กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ.2533 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สุภาพร สอนอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน วิทยาลยัการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

ส่วนงานสาขา

พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปี 2524 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Aeronautical Information Service Officer จากศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
- ปี 2525 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Air Traffic Control Officer จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2529 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Air Traffic Control Staff Officer จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Use of RADAR จากประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชูชีพ แก่นแสง
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- หลักสูตร นักบริหารท่าอากาศยานระดับสูง บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
วีรภัทร เกศะรักษ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

-อนุปริญญา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance รุ่นที่ 50) สถาบันการบินพลเรือน
-ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน และการดับเพลิง การกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน สถาบันการบินพลเรือน

สำนักงานเลขานุการ

จีรวรรณ พัฒนภักดี
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนคร

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

น.ต.อัศวิน บทสันเทียะ
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 51
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการบิน จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รุ่นที่ 10
- หลักสูตร นายทหารขนส่ง จาก โรงเรียนนายทหารขนส่งชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 6
- หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง จาก โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น 127
- หลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน จาก โรงเรียนศูนย์การทหารอากาศโยธิน รุ่นที่ 44
- หลักสูตร พนักงานจัดบรรทุกบนเครื่องบิน จาก โรงเรียนการขนส่ง กรมขนส่งทหารอากาศ รุ่นที่ 14
- หลักสูตร ยังชีพในป่า จาก โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- หลักสูตร นิรภัยภาคพื้นหลักสูตรระยะสั้น จาก นิรภัยกองบิน 6
- หลักสูตร สรีรวิทยาการทบทวนสำหรับผู้ทำการในอากาศ จาก สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
- หลักสูตร การใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid Kit) จาก สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
- หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 61 จาก โรงเรียนนิรภัยทหารอากาศกองวิทยาการ สำนักนิรภัยทหารอากาศ