ผลงานวิจัย

1. พล.อ.ต.มนตรี ฑีฆะบุตร ผลงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินที่มีต่อการบินใกล้ชนกันของอากาศยานในเส้นทางบินที่ผ่านพื้นที่การบินของกองทัพอากาศในภาคใต้ ปีที่พิมพ์ 2550 
2. นาวาอากาศเอกวุฒิภัทร จันทร์สาร
      2.1. ผลงานวิจัยเรื่อง มนุษย์ปัจจัยทึี่มีผลต่อการบินของนักบินกองทัพอากาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่พิมพ์ 2550    
      2.2. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ปีที่พิมพ์ 2558