ผลงานวิจัย

1. พล.อ.ต.มนตรี ฑีฆะบุตร ผลงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินที่มีต่อการบินใกล้ชนกันของอากาศยานในเส้นทางบินที่ผ่านพื้นที่การบินของกองทัพอากาศในภาคใต้ ปีที่พิมพ์ 2550 
2. นาวาอากาศเอกวุฒิภัทร จันทร์สาร
      2.1. ผลงานวิจัยเรื่อง มนุษย์ปัจจัยทึี่มีผลต่อการบินของนักบินกองทัพอากาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่พิมพ์ 2550    
      2.2. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ปีที่พิมพ์ 2558 
 
¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>