ข่าว/กิจกรรม

DEK ว.การบิน SPU เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง CPR “Safety First การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน”

UploadImage
 

          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ CPR เพื่อให้นักศึกษา ว.การบิน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นความปลอดภัยที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “Safety first การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน” โดยมี คุณวิจติราภรณ์ สวงนชิต และคุณอนุชสรา ระติกุล จาก บริษัท แอลโคเทค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการ CPR ที่ถูกวิธีตามหลักสากล แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องตามหลักการการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง ณ ห้อง CONVENTION 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 73 shares: