ข่าว/กิจกรรม

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) "ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน" AS#3

โครงการสร้างบัณฑิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)
หลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน” รุ่นที่ 3
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
----------------------------------------------

Soft Skills” : ทักษะหรือเทคนิคที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการทำความรู้จักหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้ผลดี Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์ การรู้จักตนเอง และผู้อื่นรวมทั้งรู้วิธีการบริหารจัดการด้านอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดในสิ่งที่เราได้พบเจอในชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การโน้มน้าวใจ การทำงานเป็นทีม ล้วนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

***************************************************************************************

เมื่อเรียน Soft Skills ครบ 4 ครั้งแล้ว ทุกคนจะมีทักษะในการในชีวิตในสังคม การทำงานเป็นทีมดีขึ้นแน่นอนค่า
 

**เก็บตกภาพสวยๆ จากการเรียน Soft Skills กับหลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน รุ่นที่ 3 
 

ขอขอบคุณ : ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อ.เรย์ / อ.เจ และทีมงาน) ค่าา

วันเสาร์ที่15 และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564


#วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
#การบินและคมนาคม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU
#โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #NonDegree
#หลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน #AS3
#สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สปอว.

view: 132 shares: