ข่าว/กิจกรรม

Human factors in Aviation มนุษย์ปัจจัยในการบิน

"วิทยาลัยการบินสร้างศักยภาพนักศึกษาปี 4 สู่การประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยการบิน"

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จากทีมวิทยากรมืออาชีพ : สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ในหัวข้อ : Human factors in Aviation มนุษย์ปัจจัยในการบิน
 
               แม้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินจะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ การเดินทางประเภทอื่น แต่ยังคงมีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในการบิน

               มนุษย์ปัจจัย (human factor) ที่ส่งผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพได้นำหลักการของภาวะผู้นำการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมมาใช้ เพื่อให้เกิดการประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี เช่น การแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการอบรมดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ และฝึกการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 
 
27-28 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม
 
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #AviationSafetySPU
#เด็กการบินศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity #SPU
view: 167 shares: