ข่าว/กิจกรรม

ProfessionalSkill! "Safety Management System & Project-Based Learning" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

          ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดการอบรม Professional Skill ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครั้งนี้เป็นการนำเสนอรายงานของผู้อบรมแต่ละกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายไว้ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมารับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำกับผู้เข้าอบรม ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
- นาวาอากาศเอก หญิง อุบลรัตน์  หร่ายเจริญ
- น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์
- พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ
- กัปตัน นนทพร มัณฑะจิตร
- กัปตัน พลกฤต ธนูศิลป์

 
view: 120 shares: