ข่าว/กิจกรรม

SPU Proud : ว.การบิน เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการบิน ด้านการขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

UploadImage

          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบสนองนโยบาย SPU Proud เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยฯ ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์ ภายใต้โครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการบิน” โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ถือได้ว่างานการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นอีกหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งวิทยากรมาจาก สถาบันผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร International Transport and Business School : ITBS มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ อีกทั้งนักศึกษาที่เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้รับใบ Certificate จากวิทยากร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

โดยวิทยากร...

 

UploadImage
 
ดร.นฤมล ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง Manager of Corporate Image Building Academic Development  
สถาบันผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร
International Transport and Business School : ITBS

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 226 shares: