ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง! โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยการคมนาคมทางเรือ

UploadImage

ส่วนสำคัญที่สุดของการสอน คือ... 
สอนด้วยประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่สามารถหาได้จากในหนังสือ
 
         วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยการคมนาคมทางเรือ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสัญจร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยการคมนาคมทางเรือผ่านการศึกษาดูงานกับผู้ประกอบการจริง และเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมการคมนาคมทางเรือ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าเรือยอดพิมาน ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 70 shares: