ข่าว/กิจกรรม

"วันเกียรติยศ" พิธีประดับปีก และแถบบ่าเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

UploadImage

          วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเพื่อประดับปีกและแถบบ่าเลื่อนชั้นแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาของเรา โดยมี ท่านรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง) ท่านคณบดี (พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง) และคณาจารย์วิทยาลัยการบินและคมนาคม เป็นผู้ประดับบ่าและปีกให้แก่นักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 30 ตุลาคม 2563

...ภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากภาพความสำเร็จเล็ก ๆ ที่รวมกัน...

UploadImage

UploadImage

 

 
view: 47 shares: