ข่าว/กิจกรรม

SPU : วิทยาลัยการบินฯ : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ครั้งที่ 2

UploadImage
 
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Movie Theater อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านบุคลิกภาพ

UploadImage
 
  1. อาจารย์โชคชัย หาญทวีภัทร พนักงานต้อนรับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  2. คุณกฤศวรรณ สิริอภิบาล วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ บาร์บิซอนอินเตอร์เนชั่นแนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  3. คุณนวินดา ปิ่นทอง พนักงานต้อนรับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
          กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมอย่างเหมาะสมทั้งกับตัวเองและผู้อื่น รวมถึงให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
 
 
view: 80 shares: