ข่าว/กิจกรรม

SPU วิทยาลัยการบินและคมนาคม ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

         วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการบินและคมนาคม อาคาร 1 ชั้น 9 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ


UploadImage

   วิทยาลัยการบินและคมนาคม ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และการดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


 
view: 57 shares: