ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

          ในวันที่ 2 กันยายน 2562 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการบินและคมนาคม

โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
2. ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ จันทร์สา

 

UploadImage
         
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และการดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง
view: 12 shares: