ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

                วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการบินและคมนาคม อาคาร 1 ชั้น 9 โดยคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย
 

         1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
         2. ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ จันทร์สา

 

UploadImage
         
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และการดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง
view: 74 shares: